Omega Credit Zrt.
1085 Budapest, József krt. 77-79. fszt 2.
Tel.: +36 1 411 1250 | Fax: +36 1 411 1249
ugyfelszolgalat@omegacredit.hu | www.omegacredit.hu

Pénzügyi fogalmak

 

Adós
Adótárs
Kezes
Kötelezett
Kamat
Késedelmi kamat
Költség
Központi Hitelinformációs Rendszer
Faktorálás
Követelés
A behajtási folyamat
Részletfizetési megállapodás
Fizetési meghagyás
Végrehajtás

 1. Adós: Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, akinek, amelynek fizetési vagy egyéb kötelezettsége áll fenn.  
 2. Adóstárs: Az a személy, aki az adóssal együtt vállal visszafizetési kötelezettséget. Az adóstársnak az adóssal azonos kötelezettsége áll fenn. A tartozás megfizetéséért egyetemlegesen, tehát ugyanolyan módon és mértékben felel a teljes vagyonával.  
 3. Kezes: Kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. Ha ugyanazért a kötelezettségért egyidejűleg vagy egymásra tekintettel többen vállalnak kezességet, a kezesek kétség esetében egyetemlegesen felelnek. Két fajtája létezik, az egyszerű, vagy sortartó kezesség és a készfizető kezesség. Előbbi esetben a kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, ameddig a jogosult nem igazolja, hogy a követelést a főkötelezettel szemben megkísérelte behajtani, de az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre. A készfizető kezest nem illeti meg a sortartás kifogása.
 4. Kötelezett: A kötelezettek mindazok, a kölcsön visszafizetéséért felelős személyek, akik a szerződésben szerepelnek. Ilyen az adós, adóstárs(ak), kezes(ek), akik teljes vagyonukkal felelnek, és a dologi adós(ok), akik az általuk tulajdonolt ingatlan erejéig felelősek a követelés visszafizetéséért.
 5. Kamat: Az adós által a kölcsönnyújtónak az igénybe vett kölcsön használatáért, kockázatáért fizetendő, a kölcsönösszeg százalékában meghatározott, időarányosan térítendő (elszámolandó) pénzösszeg. A kamat nem más, mint a hitel vagy kölcsön ára.
 6. Késedelmi kamat: A késedelmi kamat a szerződésben a felek által vállalt határidőn belül történő teljesítés elmaradása következtében felszámított büntető kamat, amely a késedelembe esés napjától kerül felszámolásra.
 7. Költség: Költségnek nevezzük azon pénzkiadást, amely a követelés jogalapjául szolgáló ügylet kapcsán keletkezik.
 8. Központi Hitelinformációs Rendszer: A KHR szolgáltatás (régebben „BAR lista”) a hazai bankok, hitelintézetek által működtetett hitelinformációs adatbázis. A KHR segítségével a bankok megosztják egymás között ügyfeleik hiteladatait. A céljuk ezzel az, hogy információval lássák el egymást a hitelbírálat során annak érdekében, hogy megkönnyítsék a jó hitelmúlttal rendelkező adósok számára a hitelhez jutást, védjék az ügyfeleiket a túlzott eladósodás veszélyeitől, valamint általában csökkentsék a hitelezéssel járó kockázatokat.
 9. Faktorálás: Faktorálás alatt a követelések adásvételét értjük. A követelés származhat bármilyen, olyan jogviszonyból, mely fizetési kötelezettséget keletkeztet.
  Alapvetően két különböző típust különböztetünk meg:
  • lejárt követelések adásvétele (work-out faktorálás)
  • nem lejárt követelések adásvétele
  Lejártnak tekintünk egy tartozást, ha annak megfizetési határideje elmúlt.
 10. Követelés: A követelések különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények. 
 11. A behajtási folyamat: A behajtási szakaszt a tárgyalásos rendezésre való törekvés jellemzi, amely alatt a jogosult szeretné felvenni a kötelezett(ekk)el a kapcsolatot a tartozás rendezése érdekében. Az ezen időszak alatti megegyezés sokkal kevesebb költséget indukál, mint a jogi, végrehajtási eljárási szakasz, ezért a kötelezett(ek) érdeke is, hogy még ebben a szakaszban áthidaló megoldás születhessen, hiszen a behajtás költségei a kötelezett(ek) tartozását növelik.
 12. Részletfizetési megállapodás: A jogosult az ügyfelekkel való együttműködés keretében lehetőséget biztosít, a tartozás részletekben történő teljesítésére. Amennyiben az ügyfél a létrejött megállapodásban rögzített feltételeknek határidőben eleget tesz, úgy jogosult nem indít jogi eljárást a követelés behajtására.
 13. Fizetési meghagyás: A fizetési meghagyásos eljárás a polgári per helyett alkalmazott közjegyzői nemperes eljárás, amelyre akkor kerül sor, ha a társaság felszólításai és a megállapodásra való törekvés sikertelen. A fizetési meghagyás a követelés tulajdonosa által közölt adatok alapján kibocsátott közjegyzői végzés, amely végrehajtás terhe mellett a követelés teljesítésére szólít fel.
 14. Végrehajtás: A végrehajtás alapjául a fizetési meghagyásos eljárás jogerőssé válása után kiállított végrehajtási lap, vagy végrehajtható közokirat alapján kiállított végrehajtási záradék, vagy a jogerős bírósági ítélet szolgál.
 15. A végrehajtást a jogosult kezdeményezi és a bíróság, illetve a végrehajtható okiratot kiállító szerv az adós lakóhelye szerinti végrehajtó számára adja át a végrehajtható okiratot, amely alapján az adós bárhol fellelhető vagyonára is kiterjedhet az eljárás. A végrehajtási eljárás megindításának és lefolytatásának illetéke és egyéb költségei vannak, amely a követelés összegét növelik és a kötelezett fizeti meg azokat.


A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában. Az oldal további használatával ezt és a jogi nyilatkozatot jóváhagyod. Elfogadom Jogi nyilatkozat